การคัดเลือก
เข้ารับทุน

นักเรียนสามารถสมัครออนไลน์ที่
ระบบรับสมัครทุน พสวท. ระบบรับสมัครทุนเรียนดีฯ

1

คุณสมบัติ
ผู้รับทุน

เกณฑ์สำหรับผู้รับทุนที่เข้าโครงการและเกณฑ์การพ้นสภาพ
ทุน พสวท.
ทุนเรียนดีฯ

2

ทุนการ
ศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าคอมพิวเตอร์ ค่าสนับสนุนการทำวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการ
ทุน พสวท.
ทุนเรียนดีฯ

3

การทำวิจัย
ต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้รับทุน และการขอเสนอรับทุน
ทุน พสวท.
ทุนเรียนดีฯ

รูปกิจกรรม
(พสวท.)
(ทุนเรียนดีฯ)
จำนวนกิจกรรมวิชาการ ในประเทศ 1 กิจกรรม ต่างประเทศ 3 กิจกรรม
จำนวนผู้ทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 คน
คำร้องทั่วไปที่ดำเนินการแล้ว
86.538461538462%

จำนวนนักศึกษาทุน พสวท.

ปริญญาตรี 58 คน ปริญญาโท 47 คน ปริญญาเอก 23 คน

จำนวนนักศึกษาทุนเรียนดีฯ

ปริญญาตรี 0 คน ปริญญาโท 9 คน ปริญญาเอก 68 คน

ติดต่อเรา

สถิติ ผู้เข้าชมเว็บไซต์